DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació a continuació es faciliten les següents dades:
Nom empresa: O LUSITANO SL
Domini: shop.olusitano.com
Domicili:  Marià Aguiló 123, local 2 08005 Barcelona
CIF: B-65806424
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43201, foli 113, Fulla B-426662, Inscripció 1ª .
Correu electrònic de contacte: INFO@OLUSITANO.COM


USUARIS:

L'accés i ús de shop.olusitano.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

shop.olusitano.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a O LUSITANO SL als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que shop.olusitano.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de shop.olusitano.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.


O LUSITANO SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas,
O LUSITANO SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que les seves dades personals s'incorporaran a fitxers propietat de O LUSITANO SL.


O LUSITANO SL compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari on es recullin de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a O LUSITANO SL, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.


Així mateix, shop.olusitano.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment .

En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@olusitano.com.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

O LUSITANO SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de O LUSITANO SL.


Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de O LUSITANO SL
L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de O LUSITANO SL.


L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de O LUSITANO SL.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

O LUSITANO SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


MODIFICACIONS:

O LUSITANO SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.


ENLLAÇOS:

En el cas que shop.olusitano.com disposes d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, O LUSITANO SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas O LUSITANO SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.


Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ:

O LUSITANO SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.


GENERALITATS:

O LUSITANO SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

O LUSITANO SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre O LUSITANO SL D DUBOSCQ i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
CONDICIONS DE VENDA


ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de shop.olusitano.com. Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada en el moment en què l'usuari contracti el producte en què està interessat. Per tant, l'usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir-hi.


Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:


•Que és una personaambcapacitatper acontractar.

Per poder fer una comanda a través del lloc web, el Client ha de ser major d'edat (18 anys o més) i ha de ser el client final. Els menors d'edat queden exclosos de forma expressa.


• Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador. I una vegada, l'usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació dels productes contractats juntament amb les condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.


NATURALESA DEL CONTRACTE

Mitjançant aquest contracte O LUSITANO SL (amb domicili social a Barcelona, c /Castanys, 25. 08005, Barcelona i CIF B-65806424) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual O LUSITANO SL subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a shop.olusitano.com el producte especificat a la factura / albarà / comanda. S'entén per "contracte" l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per "producte" la mercaderia objecte de compra.PREU

Els preus dels nostres productes es presenten amb IVA inclòs.
Al preu de la comanda se li sumés el preu dels ports.
En el cas que el client desitgi recollir la seva compra a la botiga no es cobraran ports.
O LUSITANO SL es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què s'enregistri la comanda.
shop.olusitano.com no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pugui constar a la pàgina.DISPONIBILITAT

Les nostres ofertes i preus en funció de les existències disponibles.
Els productes són vàlids amb la condició que hi hagi disponibilitat a la nostra botiga o per part dels nostres proveïdors.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72 h.

O LUSITANO SL es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda, cancel·lar o no acceptar una comanda confirmat per les següents raons:


• S'ha produït un error tècnic o de preus al lloc web quan es va realitzar la comanda.
• El producte que figura en la comanda no està disponible
• La informació de pagament facilitada era incorrecta o no verificable.
• Els sistemes de seguretat indiquen que la comanda és anòmal o pot ser fraudulent.
• Hi ha raons que indiquen que el client és menor d'edat (menys de 18 anys).PAGAMENT

El pagament del producte s'efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o mitjançant la plataforma PAYPAL o per transferència bancària. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.
shop.olusitano.com farà lliurament el corresponent rebut al client quan aquest ho sol·liciti en emplenar les dades de contractació. Aquesta factura se li lliurarà físicament juntament amb la comanda.


Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat.

Així, shop.olusitano.comgaranteix laconfidencialitatde les dadesfacilitadespel clientmitjançantencriptació, evitant la sevacomunicacióa tercersestranysa la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Igualment, shop.olusitano.com es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.
En el moment en que premi el botó "ACCEPTAR" durant la confirmació de la comanda, el banc o l'empresa PAY PAL verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.


shop.olusitano.com no té en cap cas accés a les dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, ha facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecció contra abusos i fraus.

shop.olusitano.com no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.COMPRA MÍNIMA I MÀXIMA

No hi ha compra mínima, la compra màxima és de 49 quilos, a partir d'aquesta quantitat preguem que es posi en contacte amb nosaltres per tramitar la comanda.


CONDICIONS D'ENVIAMENT

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem el comprador a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 8.30 ha 19.00 hores.

Els terminis de lliurament són:


Els enviaments es lliuraran en un termini de 48/72 hores, exceptuant dissabtes, diumenges i festius a partir del pagament de la compra i el primer dia laborable posterior a la compra.

No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges i festius.


Habitualment realitzem els enviaments amb l'empresa de transport ASM.
En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau contacti amb l'agència de transport el més aviat possible a través del número de telèfon que trobareu a la nota, per tal d'acordar una nova entrega.


Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda estarà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies.

Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem.


En el moment en què rebi el seu paquet, ha de:


Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.


Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.


O LUSITANO SL no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviamentCANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.


No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior.


No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l'Usuari.


El cost de devolució serà assumit per l'usuari.
Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, shop.olusitano.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.


Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93.224.75.28 o per correu electrònic a info@olusitano.com. L'usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.
Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.CODIS PROMOCIONALS

Quan s'utilitzen codis promocionals segons els seus termes i condicions, s'apliquen a un sol descompte en la compra d'un sol producte o a un descompte en una comanda en el període que indica el codi promocional.


Els codis promocionals són personals i intransferibles. Només es poden utilitzar per a les compres realitzades al lloc web. El Client no pot vendre, intercanviar ni assignar codis promocionals. El codi promocional no es pot carregar ni mostrar a través de llocs web ni altres mitjans per fer ofertes públiques, regals, vendes ni altres intercanvis. Els codis promocionals no es poden utilitzar amb finalitats comercials.


Només es pot utilitzar un codi promocional per producte i per comanda. Els codis promocionals no es poden combinar amb cap altra oferta o promoció especial.


Els codis promocionals no es poden intercanviar per diners.

shop.olusitano.com no té cap obligació de tornar a emetre ni fer devolucions dels codis promocionals. No obstant això, si shop.olusitano.com decideix a la seva pròpia discreció tornar a emetre o fer una devolució dels codis promocionals, caldria presentar el codi promocional del Client. Per això, el Client sempre hauria de guardar una còpia del codi promocional, sense el qual no es podria tornar a emetre ni realitzar una devolució.


shop.olusitano.com es reserva el dret d'anul·lar un codi promocional de forma immediata si sospita que s'utilitza infringint alguna de les condicions anteriors, s'utilitza de qualsevol forma incorrecta o si té raons de pes per anul·lar-lo.VALIDESA DE LES OFERTES ("Ofertes promocionals")

Les ofertes promocionals que es mostren al Lloc web per incrementar la venda de certs productes només són vàlides mentre apareixen al Lloc web, llevat que s'especifiqui el contrari en el mateix.DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

a. Obligacions shop.olusitano.com:

shop.olusitano.com, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:
Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei sol·licitat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
Informar expressament a l'Usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.


Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.


Posar a disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals.


b. Obligacions de l'Usuari


Per la seva banda, l'Usuari es compromet a:


Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per shop.olusitano.com, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.


Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per shop.olusitano.com, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.


c. Drets de l'usuari:
Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.


Tot usuari té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.
RESPONSABILITAT

Aquestes Condicions de venda estableixen totes les obligacions i responsabilitats de shop.olusitano.com respecte al subministrament de productes. No hi ha garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per shop.olusitano.com, excepte les que s'esmenten de forma expressa a les Condicions de venda.


La responsabilitat en conjunt màxima de les parts entre si en totes les reclamacions de qualsevol tipus o relacionades amb aquestes Condicions de venda, ja sigui en el contracte, garantia, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o d'una altra manera, es limitarà a l'import pagat a shop.olusitano.com per al producte en qüestió.


En cap cas, sigui com a resultat de l'incompliment del contracte, garantia, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o d'una altra manera, cap de les parts serà responsable davant de l'altre de cap dany especial, resultant, incidental o indirecte. Res del que figura en aquestes Condicions de venda limita ni exclou la responsabilitat de shop.olusitano.com davant (i) la mort o els danys personals causats per la negligència de shop.olusitano.com, (ii) el frau, (iii) qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni (iv) qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.
PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa d'aquestes condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.
En tot cas, shop.olusitano.com es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.